Obchodné podmienky prenájmu majetku a poskytovanie služieb spoločnosťou Raise s.r.o.

Obchodné podmienky pre skákacie hrady

Prenajímateľ sa zaväzuje byť v stanovenom čase na stanovenom mieste a zabezpečiť dovoz atrakcie / atrakcií počas akcie a na konci odvoz atrakcií pokiaľ nebol dohodnutý osobný odber.

Prenajímateľ nie je zodpovedný́ za prípadné komplikácie spojené s elektrickými rozvodmi – vodným potrubím (pri vodných atrakciách) či poveternostnými podmienkami, počasím a pod. Ak akákoľvek menovaná komplikácia skráti dĺžku trvania prenájmu, prenajímateľ nie je povinný nijakým spôsobom poskytovať náhradu nájomcovi – výnimkou môže byť ústna dohoda oboch strán na akcii. Prenajímateľ nezodpovedá za dozor, opateru a stráženie detí na atrakcii. Deti vstupujú na atrakciu so súhlasom rodiča alebo zodpovednej poverenej osoby.

Nájomca, organizátor podujatia si samostane zabezpečí dozor – zodpovednú osobu alebo rodičov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie kapacity atrakcie a poriadku. Za prípadné škody na atrakcii je nájomca povinný poskytnúť finančnú náhradu.

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby na atrakcii neprišlo k možným úrazom alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania kapacity atrakcie. V prípade poškodenia atrakcie sa nájomca zaväzuje uhradiť opravu.

Nájomca je zodpovedný za sprevádzkovanie atrakcie (montáž, uvedenie do prevádzky, technickú prevádzku atrakcie počas jej používania a demontáž). Súčasť prevádzky atrakcie nie je dozor, stráženie a dohliadanie na bezpečnosť detí.

Podľa normy EN14960, používanie a vstup detí na nafukovaciu atrakciu je možné iba za prítomnosti zodpovednej osoby, ktorá dohliada na bezpečnostné predpisy. Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na nafukovacej atrakcii alebo zdraví inej osoby. V prípade, že dieťa znečistí priestor nafukovacej atrakcie je rodič alebo zodpovedná osoba povinná priestor očistiť, v prípade, že tak neurobí je zodpovedná osoba povinná zaplatiť poplatok v hodnote 30 EUR. Počas používania atrakcie je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu atrakcií v dôsledku nevhodného správania a nedodržiavania návodu na použitie. V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je prenajímateľ atrakcie oprávnený́ vykázať dieťa a zodpovednú osobu. V prípade, že si nájomca neurčí zodpovednú osobu na dohliadanie na užívateľov atrakcie, že sa chovajú v súlade s bezpečnostnými predpismi, je prenajímateľ oprávnený́ zastaviť prevádzku atrakcie až do príchodu zodpovednej osoby.

Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v celom rozsahu rodič alebo zodpovedná osoba. V prípade zistenia, že sa na atrakcii nachádza dieťa bez rodiča alebo zodpovednej osoby musí dieťa opustiť atrakciu. Väčšie deti a dospelí sú povinní sa správať ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a mohli sa nerušene hrať. Pri používaní nafukovacích atrakcií je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných užívateľov atrakcie.

Odporúčame, aby si zákazník – nájomca – organizátor podujatia určil vlastnú poverenú osobu (personál, hostesku alebo animátora), ktorá zabezpečuje dozor vstupu na atrakciu pre návštevníkov podujatia – užívateľov atrakcie.

Nájomca sa zaväzuje vyplatiť službu prenájom atrakcie/(í) v plnej sume dohodnutým spôsobom na základe riadne vystavenej faktúry. Prenajímateľ doručí nájomcovi faktúru v elektronickej alebo tlačenej forme.

STORNO

Nájomca svojim podpisom alebo emailovým potvrdením potvrdzuje objednávku, od ktorej je možné bezplatne (bez storno poplatku) odstúpiť 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom zabezpečenia služby prenájmu. V prípade, že storno urobí v termíne kratšom ako je 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom realizácie služby, storno poplatok predstavuje 50% z ceny objednanej, rezervovanej služby.

V prípade nepriaznivého počasia sa storno poplatok neúčtuje za týchto podmienok:

nájomca informuje prenajímateľa najneskôr 48 hodín pred akciou a ohlási telefonicky aj písomne zmenu objednávky z dôvodu

nepriaznivého počasia, pričom následne uvedie:

a) náhradný́ termín prenájmu atrakcie

b) náhradné miesto konania – napr. nájomca zabezpečí interiér, party stan či iné zastrešenie

V prípade, že sa objednávka nezmení do tejto lehoty účtuje sa storno poplatok 50% z dohodnutej hore uvedenej sumy.

V prípade storna náhradného termínu sa účtuje 50% poplatok (t.j. v prípade poskytnutia náhradného termínu sa nevzťahuje bezplatné storno s možnosťou 10 dní pred termínom poskytnutia služby).

Obchodné podmienky pre prenájom stanov

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú prenájom majetku spoločnosti Raise s.r.o. (ďalej len prenajímateľa) a poskytovanie s tým spojených služieb, uhradenie ceny za prenájom majetku ako aj prípadných škôd vzniknutých na majetku prenajímateľa. Ďalej upravujú práva a povinnosti obidvoch strán, t.j. prenajímateľa a objednávateľa. Prenajímateľ sa zaväzuje prenajať objednávateľovi svoje zariadenia a poskytnúť s tým spojené služby, špecifikované v jednotlivých objednávkach za týchto podmienok, ktoré sa vždy považujú za neoddeliteľnú súčasť Potvrdenia objednávky.; objednávateľ je povinný sa s nimi zoznámiť. Zvláštne písomné dojednania strán majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

1. Objednávka

V objednávke musia byť objednávateľom uvedené základné náležitosti, ktorými sú hlavne označenie objednávateľa s uvedením jeho firmy (mena), adresy a IČO, prípadne údaj o zápise v obchodnom registri alebo iné evidencie, vrátane spisovej značky, dátum a miesto prenájmu, zodpovedná osoba objednávateľa a taktiež dohodnutá cena za služby ,sortiment alebo prenájom. Objednávka sa považuje za potvrdenú a dohoda za platnú okamihom doručenia Potvrdenia objednávky nájomcovi.

2. Zodpovedné osoby

Obidve strany sú povinné určiť zodpovedné osoby počas doby trvania prenájmu majetku prenajímateľa. Zodpovedné osoby určené stranami sú povinné spolupracovať pri realizácii prenájmu majetku; sú zodpovedné za riešenie a vybavenie bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Zodpovedná osoba objednávateľa musí byť osobne prítomná pri zahájení montáže prenajímaného majetku. Zodpovedné osoby budú osobne prítomné pri dokončení montáže a prevzatí majetku prenajímateľom tak, aby mohla byť prevedená kontrola prenajímaného zariadenia a zistené prípadné nedostatky oproti objednávke. Ak nebude zodpovedná osoba objednávateľa prítomná v dohodnutej dobe tak, aby mohol byť majetok riadne predaný podpísaním Preberacieho protokolu, má sa za to, že majetok bol prebratý bez závad a poškodení.

3. Preberací protokol

O prevzatí majetku, ktorý je predmetom prenájmu bude prenajímateľom vypracovaný Preberací protokol (ďalej len protokol), ktorý podpíšu zodpovedné osoby obidvoch strán. Na prípadné závady či nedostatky na majetku, ktorý je predmetom prenájmu je zodpovedná osoba objednávateľa povinná upozorniť ešte v dobe pred podpísaním protokolu. V prípade, že zodpovedná osoba objednávateľa zistí v dobe po podpísaní protokolu závadu na majetku, ktorý je predmetom prenájmu, je povinná okamžite informovať prenajímateľa; nie je však možné domáhať sa zľavy z ceny alebo bezplatnej výmeny.

4. Storno poplatky

4.2. Všeobecné ustanovenia.

Ak zruší objednávateľ potvrdenú objednávku na prenájom majetku, vyhradzuje si prenajímateľ právo účtovať si nižšie uvedené storno poplatky. Výška týchto storno poplatkov je stanovená percentuálne z ceny uvedenej v zrušenej objednávateľom potvrdenej objednávke a je závislá od okamihu zrušenia objednávky, tzn. Na dobe pred termínom prevzatia objednaného majetku; storno poplatky pri zrušení objednávky na prenájom majetku:

Svojím nákupom dávate najavo svoj súhlas s nižšie uvedeným znením Obchodných podmienok a zaväzujete sa k úhrade storno poplatku pri neprevzatí zásielky.

4.2. Zručenie akcie.

Zrušenie akcie 7 dní pred dojednaným termínom 25% z ceny.

Zrušenie akcie 6 a menej dní pred dojednaným termínom 50% z ceny.

Zrušenie akcie v deň montáže z dôvodu poskytnutia nepravdivých informácií objednávateľom, porušením času začiatku montáže alebo akéhokoľvek iného dôvodu spôsobeného objednávateľom a nie dodávateľom vo výške 100% z ceny.

4.3 Storno objednávky.

Storno objednávky je možné najneskôr deň pred plánovaním udalosti.

5. Platobné podmienky

Dohodnutú cenu za prenájom majetku a s realizáciou služieb s tým spojených, tak ako je uvedené v Potvrdení objednávky, je objednávateľ povinný uhradiť v dobe uvedenej na bežnom daňovom doklade vystavenom prenajímateľom. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažitého dlhu, súhlasí objednávateľ so zmluvnou pokutou vo výške 1% z účtovanej čiastky za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní od jej vyúčtovania prenajímateľom. V prípade, že objednávka na prenájom majetku úplne vyčerpá kapacity prenajímateľa, vyhradzuje si prenajímateľ právo na vystavenie zálohovej faktúry; v prípade jej vystavenia je objednávateľ povinný uhradiť túto zálohu podľa údajov v nej vedených. Ak nebude zálohová faktúra uhradená riadne a včas, môže prenajímateľ od prenájmu majetku a s tým spojených služieb odstúpiť. Ďalej sa objednávateľ zaväzuje uhradiť plnú výšku dohodnutej sumy na účet prenajímateľa minimálne v deň montáže.

6. Náhrada škody

Okamihom podpísania Preberacieho protokolu prechádza zodpovednosť za škody na majetku objednávateľa. Ak vznikne závada na majetku prenajímateľa počas doby jeho prenájmu, je po oznámení závady objednávateľom prenajímateľ povinný bez zbytočného odkladu previesť na náklady objednávateľa potrebné opravy príp. výmenu vadného či poškodeného zariadenia. Ak je prenajímateľ podľa predchádzajúcej dohody povinný predať zariadenie dopravcovi v určitom mieste na prepravu zariadenia objednávateľovi, prechádza na objednávateľa zodpovednosť za škodu na zariadení prenajímateľa do 10 dní od ich vyčíslenia, v opačnom prípade platí primerane bod 2 čl. 4. Pri vyčíslení škôd sa vychádza z ceny zariadenia v dobe jeho zakúpenia, jeho kúpnej ceny. Pri nevrátení alebo poškodení zariadenia je prenajímateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške zakúpenia daného nového zariadenia – výška škody nebude ponížená o amortizáciu zariadenia. Úhradou škôd vzniknutých na majetku prenajímateľa nezaniká povinnosť objednávateľa uhradiť cenu za prenájom poškodeného, zničeného alebo odcudzeného zariadenia prenajímateľa.

7. Miesto prenájmu

Montáž alebo inštalácia prenajímaného zariadenia bude realizovaná na mieste vopred určenom objednávateľom. Ak sa strany nedohodnú inak zaistí objednávateľ prístup a možnost obhliadky miesta prenájmu príp. nutné povolenia k vjazdu na miesto prenájmu. Prenajímateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu k odovzdaniu zariadenia, ktoré je predmetom prenájmu, pokiaľ je prístup na miesto prenájmu obmedzený. Objednávateľ je povinný umožniť prenajímateľovi kedykoľvek v dobe prenájmu voľný prístup k predmetu prenájmu za účelom jeho kontroly. Prenajímateľ je po ukončení prenájmu povinný na svoje náklady zaistiť uvedenie miesta prenájmu zariadenia do pôvodného stavu.

8. Povinnosti zúčastnených strán

Prenajímateľ je povinný prenajať 100% funkčné objednané zariadenie v bezchybnom stave. Prenajímateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť objednávateľovi pri realizácii prenájmu zariadenia. Objednávateľ je povinný zaistiť ochranu predmetu prenájmu pred nepovolanými zásahmi tretích osôb. V prípade objednávky na prenájom stanu bez podlahy, ak sa strany nedohodnú inak, je objednávateľ povinný zaistiť povolenie k ukotveniu tohto stanu. Ak nebude povolenie zaistené, nebude objednávka prenajímateľom realizovaná.

Bez predchádzajúcej dohody s prenajímateľom nesmie objednávateľ alebo tretie osoby:

  • Umiestňovať, lepiť či vešať akékoľvek predmety na stanovú konštrukciu alebo opláštenie stanu
  • Premiestňovať alebo inak manipulovať so stanovou konštrukciou
  • Prevádzať akékoľvek zásahy na stanovej konštrukcii alebo opláštení stanu (napr. odoberať súčasti konštrukcie alebo opláštenia)
  • V priestore zariadenia manipulovať s otvoreným ohňom
  • Privádzať alebo rozvádzať elektrické vedenia v priestore prenajímaného zariadenia
  • Zasahovať lepením,vŕtaním ani iným spôsobom do drevených predajných stánkov
  • Prevádzať akékoľvek zásahy do inventáru/stoly ,stoličky,obrusy…/

Ak poruší objednávateľ alebo tretie osoby ustanovenia predchádzajúceho bodu tohto článku, platí primerane bod 3. A 5. Čl. 7 V prípade hrubého neplnenia objednávateľa si prenajímateľ vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať predmet prenájmu z nájmu objednávateľa.

Odovzdávajúci subjekt je oprávnený odmietnuť stavbu predmetu prenájmu v tom prípade, ak by na mieste stavby vplyvom nepriaznivého počasia alebo polohou umiestnenia ohrozoval majetok,zdravie a životy ľudí.

9. Záverečné ustanovenia Ak si strany pri jednaní o uzavretí dohody o prenájme majetku navzájom poskytnú informácie označené ako dôverné, nesmie strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté ďalej poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu, či dôjde k uzavretiu dohody alebo nie. Prípadné spory sa budú obidve strany snažiť riešiť prednostne dohodou, mimosúdne a to v sídle prevádzky prenajímateľa.

Obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2021.