Obchodné podmienky

Prenajímateľ sa zaväzuje byť v stanovenom čase na stanovenom mieste a zabezpečiť dovoz atrakcie / atrakcií počas akcie a na konci odvoz atrakcií pokiaľ nebol dohodnutý osobný odber.

Prenajímateľ nie je zodpovedný́ za prípadné komplikácie spojené s elektrickými rozvodmi – vodným potrubím (pri vodných atrakciách) či poveternostnými podmienkami, počasím a pod. Ak akákoľvek menovaná komplikácia skráti dĺžku trvania prenájmu, prenajímateľ nie je povinný nijakým spôsobom poskytovať náhradu nájomcovi – výnimkou môže byť ústna dohoda oboch strán na akcii. Prenajímateľ nezodpovedá za dozor, opateru a stráženie detí na atrakcii. Deti vstupujú na atrakciu so súhlasom rodiča alebo zodpovednej poverenej osoby.

Nájomca, organizátor podujatia si samostane zabezpečí dozor – zodpovednú osobu alebo rodičov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie kapacity atrakcie a poriadku. Za prípadné škody na atrakcii je nájomca povinný poskytnúť finančnú náhradu.

Nájomca je povinný zabezpečiť, aby na atrakcii neprišlo k možným úrazom alebo poškodeniu v dôsledku nedodržania kapacity atrakcie. V prípade poškodenia atrakcie sa nájomca zaväzuje uhradiť opravu.

Nájomca je zodpovedný za sprevádzkovanie atrakcie (montáž, uvedenie do prevádzky, technickú prevádzku atrakcie počas jej používania a demontáž). Súčasť prevádzky atrakcie nie je dozor, stráženie a dohliadanie na bezpečnosť detí.

Podľa normy EN14960, používanie a vstup detí na nafukovaciu atrakciu je možné iba za prítomnosti zodpovednej osoby, ktorá dohliada na bezpečnostné predpisy. Rodič alebo zodpovedná osoba je povinná poučiť deti a usmerňovať ich správanie, aby nevznikli škody na nafukovacej atrakcii alebo zdraví inej osoby. V prípade, že dieťa znečistí priestor nafukovacej atrakcie je rodič alebo zodpovedná osoba povinná priestor očistiť, v prípade, že tak neurobí je zodpovedná osoba povinná zaplatiť poplatok v hodnote 30 EUR. Počas používania atrakcie je potrebné sa správať tak, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu atrakcií v dôsledku nevhodného správania a nedodržiavania návodu na použitie. V prípade hrubého porušenia tohto pravidla správania sa, je prenajímateľ atrakcie oprávnený́ vykázať dieťa a zodpovednú osobu. V prípade, že si nájomca neurčí zodpovednú osobu na dohliadanie na užívateľov atrakcie, že sa chovajú v súlade s bezpečnostnými predpismi, je prenajímateľ oprávnený́ zastaviť prevádzku atrakcie až do príchodu zodpovednej osoby.

Za správanie a škodu spôsobenú dieťaťom zodpovedá v celom rozsahu rodič alebo zodpovedná osoba. V prípade zistenia, že sa na atrakcii nachádza dieťa bez rodiča alebo zodpovednej osoby musí dieťa opustiť atrakciu. Väčšie deti a dospelí sú povinní sa správať ohľaduplne, aby nedošlo k zraneniu menších detí a mohli sa nerušene hrať. Pri používaní nafukovacích atrakcií je potrebné vyvarovať sa akéhokoľvek nevhodného správania sa resp. rušenia či obmedzovania iných užívateľov atrakcie.

Odporúčame, aby si zákazník – nájomca – organizátor podujatia určil vlastnú poverenú osobu (personál, hostesku alebo animátora), ktorá zabezpečuje dozor vstupu na atrakciu pre návštevníkov podujatia – užívateľov atrakcie.

Nájomca sa zaväzuje vyplatiť službu prenájom atrakcie/(í) v plnej sume dohodnutým spôsobom na základe riadne vystavenej faktúry. Prenajímateľ doručí nájomcovi faktúru v elektronickej alebo tlačenej forme.

STORNO

Nájomca svojim podpisom alebo emailovým potvrdením potvrdzuje objednávku, od ktorej je možné bezplatne (bez storno poplatku) odstúpiť 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom zabezpečenia služby prenájmu. V prípade, že storno urobí v termíne kratšom ako je 10 pracovných dní pred dohodnutým termínom realizácie služby, storno poplatok predstavuje 50% z ceny objednanej, rezervovanej služby.

V prípade nepriaznivého počasia sa storno poplatok neúčtuje za týchto podmienok:

nájomca informuje prenajímateľa najneskôr 48 hodín pred akciou a ohlási telefonicky aj písomne zmenu objednávky z dôvodu

nepriaznivého počasia, pričom následne uvedie:

a) náhradný́ termín prenájmu atrakcie

b) náhradné miesto konania – napr. nájomca zabezpečí interiér, party stan či iné zastrešenie

V prípade, že sa objednávka nezmení do tejto lehoty účtuje sa storno poplatok 50% z dohodnutej hore uvedenej sumy.

V prípade storna náhradného termínu sa účtuje 50% poplatok (t.j. v prípade poskytnutia náhradného termínu sa nevzťahuje bezplatné storno s možnosťou 10 dní pred termínom poskytnutia služby).